Økonomi

Publisert:
Oppdatert:

En persons økonomiske tilstand har stor innvirkning på muligheten til et godt liv som deltaker i samfunnet. En god økonomisk tilstand er å ha en oversiktlig gjeldssituasjon og forutsigbar inntekt som stemmer overens med utgifter og forbruk.  

Det er ikke uvanlig at personer i fengsel eller under straff står uten fast arbeidsinntekt. Noen kommer fra kriminelt belastede miljøer med mange penger i omløp, og har lite erfaring med å planlegge utgifter ut fra en vanlig arbeidsinntekt. Dette, i kombinasjon med en eventuell gjeldssituasjon som oppfattes som uhåndterbar, kan føre til en følelse av håpløshet og svekke motivasjonen til å gå fra «svart til hvit» økonomi.  Dermed øker sjansen for at domfelte på nytt involveres i kriminelle handlinger etter løslatelse, og sjansen for vellykket tilbakeføring reduseres.

Det er derfor viktig at tiden under straffegjennomføring benyttes som en sjanse til å forbedre den økonomiske tilstanden. I det følgende gis det en oversikt over tiltak som kan iverksettes for å ta kontroll over gjeldssituasjon og sikre en forutsigbar inntekt ved løslatelse.

Beskrivelse av arbeidsprosesser.

ill-okonomi<strong>Kartlegging</strong>

BRIK-kartlegging
Uansett hvilke områder ved den domfeltes livssituasjon som trenger forbedring, benyttes Behov- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen (BRIK-kartlegging) som utgangspunkt for forbedringsarbeidet. Domfelte skal tilbys en slik kartlegging så tidlig som mulig i straffegjennomføringen. Les mer om BRIK-kartlegging. Videre benyttes informasjonen til å konkretisere tiltak for å bedre den innsattes situasjon. Dette gjøres ved hjelp av en individuell plan, med fremtidsplan, og ansvarsgruppemøter i fengsel.

Les mer om Individuell Plan (IP) på veiviseren.no

ill-okonomi<strong>Tiltak for å oppnå kontroll på gjeld</strong>

Hvis det gjennom kartleggingen kommer frem at den innsatte har gjeldskrav kan det med en gang iverksettes tiltak mot å finne en løsning for nedbetaling.
Røde Kors har laget en veiledningsside om hvordan gjeldsarbeid under fengselsopphold kan foregå. Siden inneholder blant annet filmer for å lære mer om temaet, samt konkrete og nyttige verktøy som «Økonomisk førstehjelp» og «Gjeldsarbeidsboken».

Ta kontroll
Det første steget mot endring i riktig retning er som kjent å anerkjenne at det er et behov i utgangspunktet. Dersom det ikke gjøres noen grep kan gjeldskrav bokstavelig talt bli et voksende problem som sendes videre for å håndteres av tunge aktører som inkassobyråer, Statens Innkrevingssentral og Namsmannen. Det å ta kontroll handler i denne sammenheng om å ta steget fra å ignorere voksende gjeldskrav til å stoppe den negative utviklingen som begynner å løpe når kravene ikke innfris.

Unngå ytterligere gjeldsvekst under fengselsoppholdet
Det er noen ting som bør gjøres med én gang for å unngå at man opparbeider mer gjeld undervegs i fengselsoppholdet. Dette kan innebære å stoppe eventuelle ytelser fra NAV og løpende utgifter som telefonabonnement og diverse medlemskap som treningssenter og underholdningstjenester. NAV bør også kontaktes angående eventuelle barnebidrag, slik at det ikke påløper flere krav.

Skaff oversikt
Hvor mye skyldes til hvem? Helt konkret handler dette om å undersøke hvilke kreditorer som har gjeldskrav. Kreditorer, inkassobyråer og innkrevingssentraler kontaktes for å samle inn gjeldsbrev. Denne informasjonen benyttes deretter for å sette sammen en fullstendig og samlet gjeldsoversikt. Dermed blir det tydelig for den innsatte hvor vedkommende kan starte for å begynne å jobbe med gjelden.

Finn løsning
Når gjeldsoversikten er klar begynner arbeidet med å kontakte kreditorer for å bli enige om en realistisk nedbetalingsordning. For veiledning om fremgangsmåte, se Gjeldsarbeid.no. Ved behov for råd og veiledning utover dette kan NAV i kommunen kontaktes for gjeldsrådgivning. De har et lovpålagt ansvar for gjeldsrådgivning overfor sine innbyggere. Det finnes også frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp for håndtering av gjeld, som for eksempel Wayback og Røde Kors.
Et vanlig resultat er at innsatte inngår frivillige nedbetalingsavtaler med kreditorer. Hvis det ikke oppnås enighet kan det være aktuelt å opprette en gjeldsordning via namsmannen.

ill-okonomi<strong>Tiltak –  Sikre forutsigbar inntekt etter løslatelse</strong>

En person som får inntekt av sitt arbeid er en selvstendig og deltakende samfunnsborger. Selv om velferdsstaten sørger for at alle borgere som faller utenfor arbeid likevel skal ha økonomisk livsgrunnlag, bør det være et mål å bli så selvgående som situasjonen tillater. Potensielle arbeidsgivere, NAV eller bemanningsbyråer kan kontaktes i forkant av løslatelse for tilbud om arbeid med ordinær lønn. Tiltak for å få domfelte tilbake i jobb kan leses under eget innsatsområde om arbeid og utdanning. Dersom den domfelte av ulike grunner ikke har mulighet til å gå tilbake til jobb, kan NAV kontaktes for veiledning om alternative måter for inntektssikring. En oversikt over former for økonomiske ytelser fra NAV kan leses her. Se også brosjyren «NAV med blikk på kriminalomsorg»

Parallelt må det kontrolleres at alle praktiske ting en fremtidig arbeidsgiver vil trenge på plass, som for eksempel identifikasjonspapirer og en bankkonto. Eventuelle mangler på dette vil hindre personen i å delta i samfunnet på vanlig måte.

Ofte kan det være en overgangsperiode mellom løslatelse og første utbetaling av lønn. Det må derfor sørges for at personen som skal løslates har sikret inntekt i denne perioden. Det vil ofte være i form av økonomisk sosialhjelp til livsopphold fra NAV.

ill-okonomi<strong>Forberedelse til løslatelse</strong>

Gjeld
Sørge for på gjøre avtale med kreditorer om tidspunkt og størrelse på eventuell nedbetalingsplan.

Forutsigbar inntekt
Sørge for inntekt i overgangsperiode mellom løslatelse og første utbetaling av for eksempel lønn. Som regel vil det si økonomisk sosialhjelp til livsopphold til NAV

Tips og råd

  • Å slite med uhåndtert gjeld eller dårlig råd berører selve livsgrunnlaget og er grobunn for psykisk og fysisk uhelse. Husk at det kan kreve mye støtte for å ta tak i denne problematikken. Les mer
  • Domfelte kan skylde penger i et kriminelt nettverk. Det kan være alvorlig hinder for å bryte ut av kriminalitet. Det offentlige har ingen ordning for hjelp til dette. Domfelte kjenner egen situasjon og må håndtere den. Det er viktig å ha åpenhet om denne gjelden. Det kan i noen tilfeller være en ide å samarbeide med politiet om exit- løsninger dersom man har gjeld til kriminelle nettverk man ønsker å bryte ut av.
  • Økonomi handler også om holdninger. Noen domfelte kan være vant med store pengesummer i omløp og manglende erfaring med vanlig økonomi. Det finnes ulike tilbud om hverdagsøkonomi ved fengsels og friomsorgskontor, arrangert av kriminalomsorgen, skolen eller andre organisasjoner som Røde kors, Wayback ol.  Samtaler rundt alminnelig hverdagsøkonomi, som budsjett, planlegging av innkjøp, sparetips osv kan være med på å motivere til å innstille seg på gå fra «svart til hvit» økonomi
  • Wayback anslår at neste 1/3 av deres løslatte mangler Id-papirer ved løslatelse, en alvorlig barriere mot å ha en vanlig økonomi. I Norge gjelder kun pass, førerkort og bankkort som gyldig legitimasjon.  Fengselsopphold kan benyttes til å skaffe pass. Fengselsbetjent kan stadfeste innsattes identitet overfor passkontoret. Pass koster penger, innsatte kan søke NAV dersom hen er ubemidlet.

Nyttige lenker