Om siden

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster

Denne nettsiden er ment som et verktøy hvor ansatte, samarbeidspartnere og domfelte kan finne relevant informasjon om tilbakeføring. I tillegg til å være en kunnskapsbase skal den også fungere som en portal hvor man kan lenke seg videre til relevante aktører som kan bistå med tilbakeføringsarbeid. Med tilbakeføringsarbeid menes arbeid som skal legge til rette for at domfelte på best mulig måte settes i stand til å tilpasse seg samfunnet etter endt straffegjennomføring. I en konkretisering av arbeidet legges det vekt på innsatsområder som blant annet er definert i «Behovs- og kartlegging i kriminalomsorgen, BRIK» (lenke til: OM BRIK): bolig, økonomi, arbeid/utdanning, helse og nettverk, osv.