Arbeid og utdanning

Publisert:
Oppdatert:

Det å ha et arbeid å gå til er nøkkelen til inntekt, tilhørighet og mestring. Mange personer i kriminalomsorgen står uten arbeid, og har gjerne lite arbeidserfaring å vise til. Dette kan gjøre det utfordrende å få seg en jobb og starte et selvstendig, kriminalitetsfritt liv etter soning.

Tiden i kriminalomsorgen kan benyttes til å styrke en persons muligheter for arbeid etter løslatelse. Innsatte i fengsel har rett til utdanning på grunnskolenivå og rett til videregående opplæring, rådgivning og karriereveiledning på lik linje med resten av samfunnet. Det er i tillegg muligheter for å få arbeidstrening i fengselets arbeidsdrift eller ta arbeidsrettede kurs i samarbeid med NAV. Hvis domfelte ikke rekker å fullføre sin utdanning før fengselsoppholdet er over, kan opplæringen kanskje fortsettes i en oppfølgingsklasse utenfor fengselet eller i ordinær skole. Personer som gjennomfører straff i overgangsbolig eller i friomsorgen får mulighet til å delta i utdanning og arbeidslivet ute i samfunnet.

Det er ikke uvanlig at den innsatte har negative erfaringer med skole og jobb, noe som kan legge en demper for motivasjonen til tiltak for å styrke sine muligheter i arbeidslivet. Enkelte kan for eksempel ha en følelse av at «løpet er kjørt» fordi de ikke har avsluttet tidligere påbegynt utdanning. Erfaringer fra kriminalomsorgen viser imidlertid at mange opplever at de endelig får den tette oppfølgingen og gode opplæringen de har hatt behov for når de starter med utdanning eller arbeid i fengsel.

Under følger en oversikt over hvilke muligheter som finnes for utdanning og arbeid under straffegjennomføring i fengsel.

Arbeidsprosesser

ill-utdanning<strong>Kartlegging </strong>

BRIK-kartlegging
Domfelte skal tilbys en behov- og ressurskartlegging (BRIK)så tidlig som mulig i straffegjennomføringen. Det er et mål at alle innsatte skal ha mulighet til arbeidsrettet aktivitet under soning, med mål om å motvirke potensielle skadevirkninger av fengselsoppholdet, samt å redusere risikoen for fremtidig kriminalitet. Aktivitetstilbudet kan bestå av arbeid, opplæring, og programmer, med mulighet for ulike kombinasjoner av disse. BRIK-kartlegging legges til grunn for videre arbeid med Fremtidsplan.
Ved behov for langvarige og koordinerte tjenester for oppfølging, har personen også rett til en Individuell Plan. Se mer om individuell plan på veiviseren.no
 
Utdanning
Gjennom BRIK kartlegges den domfeltes høyeste fullførte utdanning, og om domfelte ønsker ytterligere utdanning. Kartleggingen omfatter ikke kun hva personen har eller ikke har gjennomført av skolegang, men også hvilke erfaringer og forventninger hen har til å delta i et eventuelt nytt studieløp. Rådgiver ved skolen i fengselet vil gjennomføre kartlegging og innhente opplysninger for å planlegge et tilpasset utdanningsløp.

Dersom den domfelte er ung og allerede i et utdanningsløp ved innkomst skal det raskt tas kontakt med skolerådgiver. Dette for å unngå brudd i opplæring som resultat av straffegjennomføring. Etter retningslinjer som fremkommer i straffegjennomføringslovens §18, skal unge innsatte med mangelfull utdanning særlig prioriteres når det gjelder motivering for og deltagelse i opplæringstilbudene i fengsel.
 
Arbeid
I BRIK kartlegges forhold rundt den domfeltes deltakelse i arbeidslivet. Har personen et yrke? Har vedkommende vært uten arbeid i en periode, og er det i så fall noe som hindrer arbeidsevnen? Hvilke interesser og kompetanser har den domfelte? Dette er opplysninger som skal legge grunnlaget for hvilke sysselsettingstiltak det er hensiktsmessig å tilby. Basert på innhentet informasjon om yrkeserfaring vil arbeidsdriften og skolen i fengselet, eventuelt også en NAV-veileder i fengsel, kunne bidra med konkret informasjon om hvilke muligheter den innsatte har i det aktuelle fengselet.

ill-utdanning<strong>Mulighet for utdanning under fengselsopphold</strong>

Alle fengsler har en skole som har ansvar for å gi grunnskole- og videregående utdanning. Dersom kartlegging viser behov for utdanning undersøker skolen riktig nivå i opplæringen, og sørger for et tilpasset opplæringsløp. Domfelte kan ofte velge om hen ønsker å ta enkeltfag eller et studietilbud på fulltid. Det er også mulig å komme i kontakt med rådgiver eller karriereveileder i fengsel.
Når det gjelder oppfølging av utdanning ved løslatelse fungerer skolen i fengselet som kontaktledd mellom den innsatte og skolen på utsiden. Deres oppgave blir i denne sammenheng å organisere inntak til ordinære studieplasser i skolesystemet, eller plass i en oppfølgingsklasse. De sørger også for å oppdatere domfeltes informasjon om utdanning slik at det registreres i skolesystemet.
Under presenteres en oversikt over muligheter for utdanning som kan påbegynnes og/eller fullføres under straffegjennomføring. Vi minner om at tilbudene vil kunne variere fra et fengsel til et annet.

Ved straffegjennomføring i overgangsbolig, institusjon eller i friomsorgen er det tilrettelagt slik at personen kan benytte seg av ordinært skoletilbud. Les mer om ulike straffegjennomføringsformer
 
Som innsatt i fengsel har man krav på det samme utdanningstilbudet som gjelder for befolkningen for øvrig.
      
Grunnskoleutdanning
Alle barn og unge ha rett og plikt til tiårig grunnskoleopplæring. Det samme gjelder voksne over 25 år som ikke har fullført eller har fått mangelfullt grunnskoletilbud. Mer om grunnskoleutdanning kan leses under Utdanningsdirektoratets informasjon om grunnskole     

Videregående opplæring
Ungdom som har fullført grunnskolen har rett til tre års videregående opplæring. Personer over 25 år har rett til videre opplæring. Mer om videregående skole kan ses under Utdanningsdirektoratets fakta om videregående opplæring

Yrkesutdanning som gir fagbrev eller svennebrev
Fag- eller svennebrev tildeles etter fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og påkrevd periode som lærling i en bedrift. Mer informasjon om dette kan leses under Utdanningsdirektoratets informasjon om fagbrev og svennebrev
    
Praksiskandidat
En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag- eller svennebrev. Mer om praksiskandidat kan leses under Utdanningsdirektoratets informasjon om praksiskandidat.
 
 
Rådgivning eller karriereveiledning
Alle som har rett til grunnskole eller videregående opplæring har rett til rådgivning om utdannings- og yrkesvalg. Dette er tilgjengelig gjennom skolen i fengslene. Mer om veiledning kan leses underUtdanningsdirektoratets informasjon om karriereveiledning Det er også offentlige karrieresenter i fylkene i Norge. Her kan alle over 19 år som ønsker det få karriereveiledning. Mer om karrieresentrene kan leses hos Kompetanse Norge


Realkompetansevurdering
Alle som har rett til grunnskoleopplæring eller har voksenrett når det gjelder videregående opplæring har rett til å få vurdert realkompetansen sin. Realkompetanse er den kunnskapen og erfaringen en person allerede har.
Realkompetansevurdering er å vurdere den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte kriterier. Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studie, ny jobb eller høyere lønn. Mer om Realkompetansevurdering kan leses hos Utdanningsdirektoratet
og Kompetanse Norge.


Oppfølgingsklasse
Som en del av tilbudet innen opplæring i kriminalomsorgen er det opprettet ti oppfølgingsklasser fordelt på ti ulike fylker. Målgruppa for oppfølgingsklassene er løslatte med møteplikt hos friomsorgen og løslatte som ikke er under tilsyn, men som ønsker å fullføre opplæringsenhet som er påbegynt under soning.
Tilbudet om oppfølgingsklasse betyr at domfelte som påbegynner utdanning i fengsel ikke skal bekymre seg for om de rekker å fullføre i soningsperioden eller ikke. Etter soningen vil domfelte ha mulighet for videre oppfølging og undervisning i frihet. Det finnes oppfølgingsklasser i følgende byer: Trondheim, Skien, Drammen, Bergen, Oslo, Tønsberg, Steinkjer, Bodø, Hamar, Kristiansand, TAFU Rogaland og Stavanger. Sistnevnte gjelder kun for menn. Kontaktinformasjon og fagtilbud ved de enkelte oppfølgingsklassene finner du på Utvei under oppfølgingsklasser


Høyere utdanning
Høyere utdanning er ingen rettighet i Norge, verken for domfelte eller andre borgere. Høyere utdanning er noe man kvalifiserer seg til gjennom fullført videregående utdanning eller tilsvarende erfaring. I fengslene er det ingen som har det formelle ansvaret for å følge opp studentene, og så langt er det skoleavdelingene som i ulik grad har tilrettelagt for høyere utdanning i fengsler.
Hvis man er kvalifisert og har det poengkravet som kreves for studiet man ønsker, er man selv ansvarlig for kostnadene knyttet til studiet (studieavgift, semesteravgift, bøker og annet påkrevd utstyr). I enkelte tilfeller kan NAV bidra med økonomisk støtte, dersom den valgte kompetansehevingen vurderes som nødvendig for å få den domfelte inn i arbeidslivet.

ill-utdanning<strong>Tiltak for bedre muligheter til arbeid etter løslatelse</strong>

Arbeidsdriften i fengselet, skolen og veileder fra NAV jobber sammen om å vurdere hvilke tiltak som er best for å få den innsatte ut i arbeid. Under presenteres noen tiltak som kan være aktuelle under soning og som forberedelse til løslatelse.

Ved straffegjennomføring i overgangsbolig eller i friomsorgen er det tilrettelagt slik at personen kan benytte seg av ordinært arbeid eller arbeidsrettede tiltak. Les mer om ulike straffegjennomføringsformer


Kvalifisering gjennom arbeidsdriften i fengsel
Arbeidsdriften i fengsel kan tilby en rekke typer arbeid. De ulike arbeidsplassene representerer gode arenaer for arbeidstrening og arbeidsavklaring (jf. tiltak fra NAV som beskrives nærmere i det kommende). Noen av arbeidsplassene i fengslene kan være egnet som opplæringsarenaer innen ulike yrkesfag, eller fungere som lærlingplasser (jf. Tiltak for utdanning). Arbeid i arbeidsdriften kan også gi innsatte dokumentasjon på arbeidsoppgavene vedkommende har deltatt i. En slik dokumentasjon kan bidra til å forkorte veien mot et eventuelt fagbrev, muligheten til å komme inn på høyere utdanning i kombinasjon med 23/5-regelen, eller i anskaffelsen av ordinært arbeid etter løslatelse.

Arbeidsrettede tiltak fra NAV under fengselsopphold
Under beskrives flere av mulighetene som kan tilbys i samarbeid mellom fengsel, skole, arbeidsdrift og NAV.
Les mer i brosjyren «NAV med blikk på kriminalomsorg»

Arbeidsutprøving
De som ønsker å prøve en bestemt type jobb for en kort periode, som trenger opplæring eller ønsker en referanse for å søke jobb videre, kan søke om arbeidstrening. Det finnes også tiltak for de som har lite arbeidserfaring eller nedsatt arbeidsevne, og dermed har behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø. I fengsel vil arbeidsdriften tilby arbeidstrening innenfor ulike yrkesområder, men NAV kan også hjelpe med arbeidstreningstiltak hos ulike virksomheter utenfor fengselet i forbindelse med frigang eller løslatelse.
Mer om Arbeidsutprøving kan lese hos NAV under arbeidsutprøving
    
Arbeidsavklaring
Avklaring er rettet mot de som er usikre på hva de kan jobbe med av helsemessige årsaker eller fordi de har vært lenge ute av arbeidslivet. Med avklaring menes en kartlegging eller utprøving av en persons arbeidsevne. Arbeidsdriften kan være en arena for å få kartlagt arbeidsevne i fengsel.
Mer om arbeidsavklaring kan leses hos NAV under avklaring
 
Opplæring og kvalifisering gjennom NAV
Opplæring er et tiltak for de som trenger mer kompetanse for å anskaffe eller beholde arbeid. Domfelte kan enten få opplæring ved å delta i arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs), yrkesrettet opplæring eller ved å delta i det ordinære utdanningssystemet.
AMO-kurs er korte yrkesrettede kurs som ofte inneholder en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring, og kan inneholde arbeidspraksis i en ordinær virksomhet som ikke er knyttet til kriminalomsorgen. Tilgjengelige kurs vil variere basert på behovene i det lokale arbeidsmarkedet. Domfeltes fengsel kan undersøke muligheter for å gjennomføre spesifikke AMO-kurs i deres enhet, i samarbeid med skole og/eller arbeidsdrift. Et annet alternativ er AMO-kurs som domfelte kan delta på etter løslatelse. Jobbklubb er et annet kurs som NAV tilbyr.
 
Personer som står uten rett til opplæring i utdanningssystemet, eller har svake grunnleggende ferdigheter kan få støtte fra NAV til yrkesrettet opplæring eller opplæring i grunnleggende ferdigheter. I enkelte tilfeller kan NAV også gi støtte til ordinær utdanning. Mer om alt dette kan leses hos Nav under kvalifisering.

ill-utdanning<strong>Forberedelse til løslatelse / prøveløslatelse</strong>

Skolen i fengselet er kontaktledd mot skolen utenfor fengsel. De hjelper til med inntak i ordinære klasser eller oppfølgingsklasse, sørger for oppdaterte registreringer og flyt av annen nødvendig informasjon i skolesystemet.
NAV-veileder i fengsel er kontaktledd mot lokalt NAV kontor for videreføring av iverksatte tiltak i fengsel.
Ansatte i arbeidsdriften kan gi arbeidsattest for oppgaver innsatte har utført under fengselsoppholdet. I samarbeid med skolen i fengselet kan innsatte få kompetansebevis for oppnådd læring gjennom arbeid i arbeidsdriften.

Tips og råd

  • Det er viktig med tett samarbeid mellom innsatte, kontaktbetjent, fengselsundervisning og arbeidsdrift under oppholdet i fengsel. Lærere i fengselsundervisningen eller verksbetjenter i arbeidsdriften tilbringer mye tid med innsatte og har kjennskap til vedkommende som er vesentlig i tilbakeføringsarbeidet.
  • Kontaktbetjenten og andre samarbeidspartnere har viktig rolle som motivator ved å engasjere seg og snakke med domfelte om hvordan det går på skolen eller på jobben.

Nyttige lenker