Innsatte/domfelte

En innsatt/domfelt har samme rettigheter og forpliktelser som andre borgere.

Tilbakeføringsarbeid forutsetter at innsatte selv skal gjøre en innsats for å forandre sitt kriminelle handlingsmønster. Tilbakeføringsarbeidet skal så langt som mulig tilpasses den enkeltes ressurser og behov. Straffegjennomføringsloven

I fengsel med høy sikkerhet er innsatte fratatt mye bevegelsesfrihet og det kan være vanskelig å ta praktisk ansvar, for eksempel er det restriktive regler rundt bruk av internett og lignende. Innsatte skal imidlertid i størst mulig grad både myndiggjøres, og ansvarliggjøres for egen tilbakeføring.

Samarbeid mellom aktørene i tilbakeføringsarbeidet krever i utgangspunktet innsattes samtykke.

Innsatte med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til Individuell plan. 

Kontaktbetjent

Kontaktbetjenten er en fengselsbetjent med spesielt ansvar for å følge opp den enkelte innsatte under straffegjennomføringen eller varetektsoppholdet. Alle innsatte skal ha en kontaktbetjent. Kontaktbetjentene er sentrale i tilbakeføringsarbeidet. De har ansvar for at innsatte får kartlagt sine behov, ressurser og individuelle utfordringer snarest mulig etter innsettelse. Kontaktbetjentene skal medvirke til planlegging av straffegjennomføring og løslatelse. De har en viktig rolle i det tverrfaglige
samarbeidet i fengselet og skal bistå innsatte med henvendelser utad. Kilde: Vendepunktet

Oppgavene vil variere noe fra fengsel til fengsel, men hovedfunksjonene vil være:

  • Ha ansvar for at den innsatte får informasjon om fengslet og hvilke rettigheter og plikter han eller hun har
  • Gi den innsatte en innføring i kontaktbetjentens oppgaver og avgrensning av disse
  • Gjennomføre kartlegging av problemer, behov og ressurser snarest mulig etter innsettelsen
  • Støtte og motivere den innsatte til å arbeide konstruktivt med sitt opphold i fengslet
  • Være bindeleddet mellom den innsatte og fengslet for øvrig
  • Medvirke i framtidsplanleggingsprosessen
  • Bistå ved henvendelser utad, for eksempel til sosialkontor, arbeidskontor og skolemyndigheter

Fra retningslinjer for kontaktbetjentarbeidet

Sosialkonsulent

I noen fengsler er det sosialkonsulent. De er ansatt i kriminalomsorgen, og deres oppgave er å ivareta det sosialfaglige arbeidet i enheten. Sosialkonsulenten bistår andre ansatte med sosialfaglig veiledning for å sikre kontinuitet og helhetlig tenkning rundt domfelte. De bistår også kontaktbetjentene i enkeltsaker ved behov. Det er nødvendig at sosialkonsulenten sørger for å etablere et godt samarbeid med ulike velferdsetater.

Sosialkonsulenten skaper dialog mellom innsatte og ulike tjenesteytere og har anledning til å ivareta samarbeidspartnere og være tilgjengelig for dem når kontaktbetjenten grunnet turnus eller andre forhold ikke er det. I fengsler hvor det ikke er ansatt sosialkonsulent, har kontaktbetjenten ansvar for koordinering og gjennomføring av det sosialfaglige arbeidet.

Kilde: Vendepunktet