Bolig

Publisert:
Oppdatert:

Det å ha et sted å bo betyr mer enn å bare ha et tak over hodet. Det er også et sted hvor du kan være deg selv og få dekket grunnleggende behov som følelsen av trygghet og stabilitet. Det er et sted hvor minner skapes og relasjoner bygges.

I følge levekårsundersøkelse fra SSB har to av tre innsatte i fengsel ikke et fast sted å bo når de løslates, noe som skaper et usikkert utgangspunkt for et liv uten ny kriminalitet. For at domfelte skal få et tryggere møte med fremtiden på utsiden har regjeringen ytret et ønske om at alle skal ha tilbud om en varig bolig etter løslatelse. For at dette skal bli en realitet kreves det innsats fra innsatte, kommune og kriminalomsorg underveis i fengselsoppholdet. Det kan innebære å jobbe mot å beholde en bolig personen allerede har, eller å gå i anskaffelse av en ny. Skal man i så fall eie eller leie? Satse på det private markedet eller sikre seg kommunal bolig? I noen tilfeller greier man ikke å skaffe et fast bosted i tide og blir løslatt til midlertidige botilbud.  Det handler om å finne en løsning som passer den enkelte, og som man har muligheten til å beholde over tid.

Under følger en oversikt over hvilke muligheter som finnes for å beholde eller skaffe bolig under fengselsopphold.

Beskrivelse av arbeidsprosesser

ill-boligKartlegging


BRIK-kartlegging
Domfelte skal tilbys behov- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen
(BRIK-kartlegging) så tidlig som mulig i straffegjennomføringen. Gjennom BRIK-kartlegging vil blant annet behovet for fremskaffelse og ivaretagelse av bolig fremkomme. Videre benyttes denne informasjonen til å konkretisere tiltak for å sikre den innsatte en trygg og god bosituasjon. Dette gjøres ved hjelp av en Individuell Plan,med fremtidsplan , og ansvarsgruppemøter i fengsel.Innkomstsamtale
BRIK-kartlegging tilbys kun domfelte og ikke varetektinnsatte. Ettersom mange settes i varetekt før de domfelles og fortsetter fengselsoppholdet, bør informasjon om bosituasjon kartlegges allerede ved innkomst med tanke på en potensiell plan videre. En slik kartlegging kan skje gjennom en innkomstsamtale med kontaktbetjent i fengsel.

husbanken-boligTiltak: Beholde bolig under fengselsopphold

Dersom personen har en bolig ved innsettelse må det først undersøkes om den eies eller leies, ettersom dette vil påvirke hvilke tiltak som er nødvendig for å beholde den.

Ved selveiet bolig med boliglån
Vurder om boligen kan fremleies eller om salg er beste løsning. Det avhenger blant annet av lengden på fengselsoppholdet og på familiesituasjonen. I slike tilfeller kan det være nødvendig at innsatte får hjelp av sitt nettverk til å organisere dette, eller hjelp fra kommunen ved NAV eller boligkontor.
Hvis innsatte ønsker å beholde boligen er følgende tiltak aktuelle:
•        Søke banken om avdragsfrihet på boliglånet
•        Søke NAV om dekning av renter på boliglånet
•        Vurder om det er aktuelt å søke om bostøtte.

Ved leid bolig
Vurder om boligen kan beholdes, kan framleies eller om leieforholdet må avvikles. Dette avhenger blant annet av lengden på fengselsopphold og familiesituasjon.
Det er avgjørende at det gjøres tydelige avtaler med utleier, hvor det gjøres oppmerksom på leietakers situasjon. Manglende innbetaling av husleie kan i verste fall føre til at innsatte mister boligen, og det kan også resultere i betalingsanmerkninger og dårlige referanser på boligmarkedet.
NAV kan innvilge stønad til husleie under fengselsopphold av kortere varighet, vanligvis inntil seks måneder. Det samme gjelder varetektinnsatte som kan løslates på kort varsel. I en uforutsigbar varetektssituasjon kan NAV gi stønad til husleie over lengre perioder, hvis det anses å være en bedre løsning enn å avvikle leieforholdet. Det er viktig å kontakte NAV og sende inn søknad så raskt som mulig etter innsettelse.
Ved avvikling av bolig eller leieforhold kan det være aktuelt å søke NAV om stønad til leie av lagerplass til eiendeler.

Ved kommunalt boligtilbud
Hvis en innsatt leier en kommunal bolig må saksbehandler i kommunen kontaktes så raskt som mulig. På denne måten kan det opprettes tydelige avtaler om hva som skal skje med boligen under fengselsoppholdet.
Også ved leie av kommunal bolig vil det få konsekvenser dersom leietaker ikke betaler husleie som avtalt.

ill-boligTiltak: Skaffe bolig under fengselsopphold


Tiltak for å skaffe innsatte uten et boligtilbud vil variere avhengig av økonomi, helse- og familiesituasjon. Den innsatte kan kjøpe bolig, leie privat eller kommunal bolig. I noen tilfeller vil et midlertidig botilbud være aktuelt.
Kjøpe bolig
Hvis innsatte har fast inntekt og avklart gjeldssituasjon, kan kjøp av bolig være en mulighet. Kommunen tilbyr startlån for personer som av ulike grunner ikke kan få boliglån i vanlig bank. Les mer om hvem som kan få startlån.
 
Leie privat bolig
Følg med på finn.no eller andre nettsider som tilbyr utleieboliger. Å gå på visning kan være svært vanskelig for innsatte i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. For innsatte i lavsikkerhetsfengsel, i en overgangsbolig eller under alternative straffeformer, kan det derimot være gode muligheter for å gå på visning. Les om alternative straffegjennomføringsformer Noen kommuner har tilbud om hjelp til boligfremskaffelse, for eksempel at boligkonsulent følger på visning eller gir veiledning i hvordan skaffe bolig på det private markedet. Den enkeltes kommune må kontaktes for oversikt over tilbud.
Ved leie av bolig er det viktig at den innsatte har finansiering på plass. Har innsatte utsikter til fast arbeidsinntekt eller annen fast stønad, må husleien naturligvis være tilpasset inntekten. I tilfeller hvor forventet inntekt ikke er stor nok til å betjene en husleie, kan det søkes om stønad til husleie hos NAV eller søke bostøtte.
NAV behandler søknader om økonomisk stønad til både depositum og husleie. Ytelsen er skjønnsmessig og behovsprøvd, og størrelsen på eventuell stønad er tilpasset lokalt leiemarked. Depositum kan gis i form av kommunal garanti. Det kan imidlertid ofte være vanskelig å finne utleiere som aksepterer kommunal garanti. NAV kan derfor også ha mulighet for å bidra med kontant depositum i form av et lån som overføres til en depositumskonto.
Bostøtte er en ytelse tiltenkt de som er i en situasjon hvor inntekt og boutgift ikke samsvarer. Stønaden utbetales etter fastsatte normer, og er basert på innsendt dokumentasjon av inntekt og utgifter. På husbankens nettsider kan innsatte legge inn sine tall i en kalkulatorsom beregner størrelse på eventuell stønad. Innsattes lokale kommunale boligkontor vil kunne veilede om muligheten. Les mer om bostøtte

Det digitale kurset Nøkler til egen bolig handler om hvordan man kan skaffe seg leid eller eid bolig, om vedlikehold av boligen og naboskap. Kurset finnes på norsk, engelsk og arabisk. Etter gjennomført kurs får man en attest som kan brukes for eksempel overfor utleiere.
På Leieboerforeningens nettsider kan man få tips om å lage en bolig-cv

 Leie kommunal bolig
Hvis man har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold, kan man søke kommunal bolig.
 
Hvilke tilbud som finnes lokalt hos den enkelte kommune varierer, og administreres gjerne av boligkontoret i kommunen eller NAV.
Enkelte kommuner har også Ungbo-leiligheter, et boligtiltak for ungdom. Det er store lokale forskjeller i tildelingskriterier, prioriterte grupper, hvor lang ventelisten er og hvordan den organiseres.
Det må undersøkes i hvert enkelt tilfelle hvordan innsatte eller ansatte i fengsel bør gå frem ved søknad om kommunal bolig. Ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig dersom det er aktuelt å søke, fordi det kan være lange ventelister.
Midlertidig botilbud fra NAV
For personer som ikke klarer å finne et sted å bo selv har det kommunale NAV-kontoret et ansvar for å fremskaffe et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud etter sosialtjenesteloven § 27. Bruk av midlertidig botilbud ved løslatelse fra fengsel skal kun unntaksvis forekomme da en trygg og varig bolig er avgjørende for gode levekår og å kunne delta i samfunnet. I praksis skjer det imidlertid oftere enn man skulle ønske. Det er derfor viktig med rask etablering av kontakt ved innsettelse og tett dialog med tjenestene de har tilgang på, slik at de sammen med ansatte i fengsel kan planlegge hvor de skal bo etter løslatelsen i god tid.
Besøk Veiviseren.no for bedre innblikk i hva det innebærer å være bostedsløs. De har også en informasjonsside om arbeidsprosessen mot å sikre et midlertidig botilbud fra NAV

Kommunene løser oppgaven med midlertidig bolig til bostedsløse innbyggere ulikt. Det kan være lokale utleiere, campingplasser, herberger eller hospits.
I tilfeller hvor innsatte under varetekt løslates uforutsigbart og derfor står uten sted å sove, må det lokale NAV-kontoret kontaktes. Dersom løslatelse skjer utenom kontortid må innsatte oppsøke den kommunale legevakten som vil ha oversikt over videre prosedyre. Mer om midlertidig boligtilbud i nødssituasjon kan leses hos NAV

ill-boligForberedelse til løslatelse


Kriminalomsorgen skal sørge for at det er etablert kontakt med tjenestene i kommunen i god tid før løslatelse. Hvis dette ikke er blitt gjort, og personen må etablere slik kontakt etter løslatelsen, kan det være lurt å ta med en utskrift fra BRIK-kartleggingen. Den kan gi fin oversikt og være et godt grunnlag for videre kartlegging og tiltak i kommunen.

Kriminalomsorgen skal legge til rette for medvirkning fra den innsatte så langt som mulig. I soningsformer som overgangsbolig, hjemmesoning og lignende er det godt tilrettelagt for slik planlegging. les om alternative straffegjennomføringsformer
For innsatte i fengsel med høy sikkerhet er det gjerne en utfordring å ordne praktiske ting i forbindelse med egen løslatelse. Mulighetene for utgang er begrenset til enten permisjon eller fremstilling (utgang med følge av fengselsbetjent). Ellers må både innsatt, kontaktbetjent og andre tjenester i og utenfor fengsel være fleksibel og løsningsorientert for å tilrettelegge best mulig.
Kanskje er det også mulig å få hjelp fra innsattes familie, nettverk eller frivillige organisasjoner? I veiviseren.no finnes en oversikt over flere brukerorganisasjoner og deres tilbud.

Tips og råd

  • Arbeid med bolig bør startes så snart som mulig etter innsettelse. Bolig er en av de viktigste faktorene som å være på plass for lykkes med en god tilbakeføring.
  • En person som er innkalt til soning bør ordne med praktiske ting som å sørge for husleie ol i god tid før innsettelse. Mye er vanskelig i fengsel med høyt sikkerhetsnivå, for eksempel tilgang til id-brikke, nettbank, personlig epost osv.
  • Innsatte kan få med seg utskrift fra BRIK-kartleggingen ved løslatelse. Den kan gi god oversikt og være grunnlag for kartlegging og tiltak i andre tjenester.

Nyttige lenker