Beskrivelse av arbeidsdriften i fengsel

Arbeidsdriften skal gi innsatte kvalifikasjoner for å delta i arbeidslivet etter endt straffegjennomføring. Arbeidsdriften skal søke å gi tilbud til innsatte som gir kompetanse og opplæring i samsvar med etterspørselen på arbeidsmarkedet.

Innsatte som har lite eller ingen arbeidserfaring eller som har vært utenfor arbeidslivet over tid, skal tilbys arbeidstrening. Arbeidstreningen skal gi mulighet for mestring og legge til rette for at innsatte kan få trening i ulike arbeidssituasjoner og i å arbeide i et fellesskap. Arbeidsdriften skal bidra til mestring og motivasjon for videre arbeid etter endt straffegjennomføring.

Arbeidsdriften skal gi arbeid og kvalifisering tilpasset behovene til ulike grupper innsatte. Enhetenes arbeidstilbud skal både omfatte lavterskeltilbud med arbeidstrening og arbeid som likner det ordinære arbeidslivet. http://www.kriminalomsorgen.no/getfile.php/2992584.823.vxrrxftyse/Arbeidsdriftsstrategi+2015-2018.pdf

Arbeidsdriften i fengsel er del av fengselets aktivitetstilbud. I fengslene er det ulike produksjonsverksteder, kjøkken og drifts/servicetjenester som for eksempel vaskeri, renhold, eller utvendig driftsoppgaver. I arbeidsdriften er det ansatt personer med relevant yrkesfag-kompetanse med videreutdanning for å arbeide innenfor kriminalomsorgen.
Målet for arbeidsdriften er å gi innsatte aktivitetstilbud for å motvirke skadevirkning av isolasjon, og å ruste innsatte til arbeidsliv etter løslatelse.

Domfelte kan få tilpasset løp i arbeidsdriftens verksteder. Arbeidsdriften og skolen i fengselet samarbeider, slik at skolen kan skrive ut praksisattest eller kompetansebevis som kan komme til nytte i et videre kvalifiseringsløp. Dersom personen skal være i fengsel en stund kan man fullføre fagbrev i samarbeid med verksted/kjøkken og skolen i fengselet.