Hvordan finne riktig NAV kontor


Det kan være en utfordring å ta rede på hvilket NAV kontor som har ansvar i saken til en innsatt.  

Dette henger sammen med måten NAV er organisert på, med en statlig del og en kommunal del. Se gjerne «NAV –enkelt forklart»

Det er forskjell på hvordan den statlige og den kommunale delen av NAV fordeler sine saker. Det kan derfor skje at innsatte har to ulike NAVkontorer å forholde seg til.

 I den statlige delen av NAV som erstattet tidligere trygdekontor og Aetat, er det den folkeregistrerte adresse som avgjør hvilket NAV kontor som har ansvar for en persons sak. Det er sjelden vanskelig å stadfeste. Innsatte som er registret uten fast bopel i folkeregisteret skal regne fengselet som bosted.  Se : forskrift om folkeregisterloven §5-1-6

Når det gjelder kommunedelen av NAV- (NAVsosiale tjenester), som delvis har erstattet de tidligere sosialkontorene i kommunene, er det mer utfordrende.  Hvis den innsatte ikke allerede har aktiv sak ved NAV-sosiale tjenester, vil det være faktisk oppholdssted forut for innsettelse som er avgjørende for hvilket kontor som har ansvar for saken.  Det må dokumenteres eller sannsynliggjøres hvor man faktisk sov og oppholdt seg.  

Det kan være forholdsvis mange innsatte som ikke har fast tilhold noe sted, men som bor hos bekjente eller på gaten ol. Dersom det ikke kan dokumenteres hvor innsatte faktisk sov og oppholdt seg forut for innsettelsen, er det sted for pågripelse om er avgjørende. Dette siste gjelder også utenlandske statsborgere uten lovlig opphold i Norge som kommer i fengsel.

Dette kan by på problemer for tilbakeføringsarbeidet. Ansatte i fengsel har sett mange vanskeligheter med å stadfeste rett tilhørighet for innsatte, det kan i noen tilfeller ta flere måneder. I et tilfelle med tvistesak mellom kommuner i to ulke fylker ble samme sak påklaget til begge fylkesmannskontor. Fylkesmenn kom til ulik konklusjon!  Når slike tvistesaker skjer samtidig med tidsnød og uforutsigbarhet kan konsekvensene bli at man ikke rekker å komme i gang med samarbeid før løslatelse. Dette er et argument for å starte prosess med kontaktetablering til NAV så tidlig som mulig ved innsettelse.  

Kilder til informasjonen

Prosjekt Ung Ut – sluttrapportProsjekt Ung Ut – sluttrapport

«NAV med blikk på kriminalomsorg»