Kontakt med familie og venner under fengselsopphold

Kriminalomsorgen plikter å legge til rette for innsattes kontakt med familie og pårørende under straffegjennomføring. Dette kan kriminalomsorgen gjøre gjennom ordninger for:

  • Besøk, brev, telefonsamtaler, skype og permisjoner.
  • Benyttelse av kriminalomsorgens progresjonssystem. Det vil si straffegjennomføring i fengsel med lavere sikkerhet, overgangsbolig, soning i hjemmet eller i institusjon. Dette kan du lese mer om her: «Straffemeny»

Det anbefales å se på følgende publikasjoner:

«Utenfor muren» er en håndbok utgitt av For fangers pårørende (FFP). Den gir god veiledning om hva som gjelder når man har en pårørende i fengsel.

«Fangehåndboka» fra JussBuss gir grundig og god informasjon om hvilke regler som gjelder under fengselsopphold.  Her kan man finne det juridiske grunnlaget for besøk, permisjoner osv., forklart på en enkel måte.

Følgende er korte beskrivelser av ordninger for besøk, permisjoner, brevkorrespondanse, telefonsamtaler og skype under opphold i fengsel med høyt sikkerhetsnivå:

Besøk: Alle innsatte skal i utgangspunktet kunne motta besøk av pårørende og venner i fengslet, så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Fengselet skal legge til rette for at besøk av barn skal foregå på en mest mulig skånsom måte. Barn under femten år kan bare besøke innsatte sammen med voksne, fortrinnsvis egne foresatte eller andre pårørende. I fengsel med høyt sikkerhetsnivå er hovedregelen at besøket skal kontrolleres. Kontrollen kan foregå ved at besøket gjennomføres under påsyn av en ansatt i fengselet, ved overhøring av samtalen mellom innsatte og besøkende, ved bruk av glassvegg eller ved å forby fysisk kontakt.

For å komme på besøk i fengsel må man søke om besøkstillatelse. Fengselet vurderer om det er sikkerhetsmessige grunner for å nekte besøk, for eksempel om den besøkende er straffedømt eller lignende. Besøkende må oppgi sitt personnummer ved søknad om besøkstillatelse, da det vil bli innhentet informasjon om vandel. Besøkende må alltid vise gyldig legitimasjon for å komme inn i fengselet.

Den innsatte vil bli visitert etter besøk for å unngå innsmugling av ulovlige ting. Den besøkende kan bli visitert etter samtykke eller holdt tilbake til politiet kommer, dersom det er konkret mistanke om innsmugling av for eksempel narkotika. I noen tilfeller kan en narkotikahund rutinemessig lukte på besøkende som kommer.

Besøkshus
I dag finnes det syv besøkshus eller besøksleiligheter i fengsel, hvor det er mulig for familier med barn å være på besøk og også overnatte. Åna fengsel (avdeling Rødgata), Leira, Bredtveit, Bastøy, Halden, Ringerike og Bergen fengsel har hus eller leiligheter tilgjengelig for besøk. Benyttelse av besøkshus er knyttet til fengselets egne regler og rutiner.

Telefon og brev
Innsatte har i utgangspunktet adgang til å ha telefonkontakt med personer utenfor fengselet. I fengsel med høy sikkerhet har innsatte rett til 20 minutters telefontid i uken. For innsatte med omsorgsansvar kan dette utvides til 30 minutter. Personer under 18 år skal få tildelt telefontid ut i fra deres behov, og minimum 20 minutter tre ganger i uken. I fengsel med høyt sikkerhetsnivå er telefonsamtalene kontrollert av ansatte i fengselet. I fengsel med lavere sikkerhetsnivå kan kommunikasjon skje uten kontroll fra fengselet. Det kan gjøres unntak fra hovedregelen om kontroll av brev og telefon etter en konkret sikkerhetsmessig vurdering.

I fengselsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå er regelen at brevkorrespondanse alltid skal kontrolleres, med unntak av kommunikasjon mellom innsatte og advokat. Kontroll foregår ved at en betjent leser gjennom brevene. Kontrollen med telefon og brev har som formål å forhindre planer om eller gjennomføring av straffbar handling eller rømning. Brev blir også kontrollert for å unngå innsmugling av ulovlige ting, som narkotika.

Skype
Noen fengsler har tilbud om skypesamtaler. Målgruppen er innsatte som ikke får jevnlige besøk i fengselet, for eksempel fordi de soner langt unna sine pårørende. Innsatte under 18 år eller innsatte med omsorg for barn er særlig aktuelle for å kunne bruke skype. Fengselet vurderer sikkerhetsmessig forsvarlighet av skypesamtalen, altså om samtalen kan antas å inneholde planlegging eller gjennomføring av straffbar handling, eller at samtalen vil forstyrre ro, orden og sikkerhet. Fengselet kan kontrollere skypesamtaler på samme måte som telefonsamtaler.

Permisjon
En domfelt innsatt oppnår permisjonstid og kan søke om permisjon når 1/3 av domslengen er gjennomført, OG vedkommende har sonet minst 4 måneder sammenhengende. Permisjonskvoten er vanligvis 18 døgn i året. Kvoten kan i unntakstilfeller utvides til 30 døgn, dersom særlige og tungtveiende grunner kan dokumenteres. En særlig og tungtveiende grunn kan for eksempel være at innsattes barn har helseproblemer, og derfor har et større omsorgsbehov enn andre barn. Det må da dokumenteres at det vil være viktig for barnet at den innsatte er mer til stede enn det som er mulig med en ordinær permisjonskvote. Dersom innsatte skal på permisjon til familien, og må bruke lang tid på å reise dit, blir reisetiden lagt til permisjonskvoten.

Innsatte skal som hovedregel dekke reiseutgifter til permisjoner selv. I særlige tilfeller kan fengselet dekke reiseutgiftene for inntil 4 permisjoner. Dersom innsatte ikke har penger til permisjonsreise, er det også en mulighet å søke NAV om støtte. Å få dekket utgifter ved permisjon er ikke en rettighet, men en skjønnsmessig avgjørelse – både fra fengselet og NAV.

Kilder til informasjonen: Straffegjennomføringsloven, Fangehåndboka.