Nærmere informasjon om bostøtte under fengselsopphold

Under soning kan det være aktuelt å motta bostøtte for å sikre at man kan beholde boligen

Det er tre krav som må være oppfylt:

  1. Husstanden må være folkeregistrert på boligen det mottas bostøtte på
  2. Søker må dokumentere at boutgiftene betales
  3. Det må oppgis årsak til det midlertidige fraværet

Det blir en konkret vurdering i hver sak om søker skal få bostøtte på boligen ved fravær grunnet soning av fengselsstraff. Elementer som er av betydning for vurderingen er:

  • Dommens lengde
  • Om søker skal tilbake til boligen
  • Om boligen brukes til gjennomføring av permisjoner

Ved lengre dommer, mer enn 2 år, vil det som hovedregel ikke være grunnlag for å opprettholde bostøtten. Boligen kan da leies ut eller, om nødvendig, selges.

Fra veileder i regelverk om bostøtte, pkt. 2.2.2:

Personer som er i institusjon eller fengsel, men som fortsatt har en viss tilknytning til hjemmet, kan beholde bostøtten. Hvor lenge bostøtten kan beholdes er en skjønnsvurdering, men en tommelfingerregel er at opphold inntil seks måneder godkjennes. Saksbehandlere i kommunen bør konferere med Husbanken i slike saker.

Ved fravær utover seks måneder skal det vurderes individuelt om bostøtten skal opprettholdes. Faktorer som er av betydning er om personen skal tilbake til boligen, eller om boligen skal brukes under permisjoner e.l. Søker må være folkeregistrert på adressen og ha boutgifter på boligen.

Ved langvarig soning vil støtten stoppes – det er et vilkår at man er bosatt i boligen det søkes støtte for. Da kan det være aktuelt å leie ut boligen i perioden, eller eventuelt selge.»

Veileder om bostøtte finnes på Husbankens nettsider:

https://www.husbanken.no/kommune/bostotte/veileder-i-regelverk-for-bostotte/