Om ansvarsgrupper i fengsel

(Fra «Straffegjennomføring» av Birgitte Langset Storvik, 2017. Gjengitt med tillatelse fra forfatteren)

Ansvarsgruppe er en tverrfaglig, sammensatt gruppe som består av enkeltpersoner som har forpliktende delansvar for innsatte. Representantene kan være ansatte i fengselet og interne eller eksterne samarbeidspartnere. Det kan være kontaktbetjent, sosialkonsulent, tilbakeføringskoordinator, representant fra skolen, helsetjenesten i fengselet, ansatte i friomsorgen, NAV, barnevern, fastlege, advokat, distriktspsykiatrisk senter (DPS), eller andre i tjenesteapparatet som har kjennskap til innsatte.


Representantene i ansvarsgruppen tar utgangspunkt i en felles handlingsplan for innsatte, ofte nedfelt i en fremtidsplan eller en individuell plan. Hensikten er å tilrettelegge ulike tiltak for å sikre innsatte en best mulig livssituasjon. Innsatte og kontaktbetjenten eller annen koordinator samarbeider, ut fra behov, hvem som skal innkalles til slike møter.