Om BRIK

BRIK står for «Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen» og er lovhjemlet i forskrift om forsøksprosjekt om kartlegging av domfeltes behov for tiltak med sikte på å lette tilbakeføring til et kriminalitetsfritt liv.


I §1 i forskriften står det:
«Formålet med kartleggingen er å avklare domfeltes behov knyttet til bolig, utdannelse, arbeid, helsehjelp, hjelp til å ordne sin økonomi og andre tiltak som har betydning for domfeltes tilbakeføring til samfunnet.» og «Kartleggingen skal bidra til et styrket samarbeid med forvaltningssamarbeidsparter og andre som har ansvar for tiltak knyttet til bolig, arbeid, utdanning, helse, økonomi mv.»


For å bli behovskartlagt etter forskriften må den domfelte gi et skriftlig samtykke på eget skjema. Det er ingen plikt til å delta i kartleggingen og skal det ikke skal ha noen negative konsekvenser for straffegjennomføringen dersom vedkommende ikke ønsker å delta. Dersom det skal innhentes opplysninger fra andre enn den domfelte til bruk i kartleggingen, skal den domfelte samtykke til dette. Bare tilsatte i kriminalomsorgen som er godkjent som kartleggere og som har fått opplæring, kan gjennomføre behovskartlegging.

Det er selvfølgelig mulig å drive godt tilbakeføringsarbeid i kriminalomsorgen uten en BRIK-kartlegging, men ansatte anbefales å motivere domfelte til å delta gjennom hele straffegjennomføringen. Kartleggingen vil på mange måter bidra til identifisere livsområder hvor en domfelt har behov for bistand og hvilke ressurser vedkommende har tilgjengelig for å imøtekomme disse behovene.