Om forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse

Et studie fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har analysert data fra alle løslatelser fra norske fengsler i perioden 2000-2014. Hensikten var å kartlegge faren for overdose rett etter soningsopphold. Undersøkelsen viser at overdoser av narkotika er årsaken til hele 85% av dødsfallene som inntreffer i løpet av den første uken etter løslatelse. Faren for å dø av overdose er høyest de første dagene etter løslatelse. Basert på dette har Kriminalomsorgen og Helsedirektoratet inngått et samarbeidsprosjekt som har til hensikt å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse. Prosjektet startet i Bergen, Trondheim og Hedmark fengsel i 2016. I dag har ytterlige 17 fengsler deltatt i opplæringen. Rundt 200 innsatte har deltatt, og tilbakemeldingene har vært svært positive. Ambisjonen er at prosjektet drives videre fram til tiltakene er implementert i alle landets fengsler. Kriminalomsorgen skal øke bevisstheten om overdosedødsfall etter soning i fengsel, både hos innsatte og ansatte. Prosjektet består av fire konkrete tiltak som de involverte fengslene forplikter seg til å implementere som en del av sin daglige drift:

Innkomstsamtale med helse- og omsorgstjenesten i fengsel
Alle som settes i fengsel skal ha en innkomstsamtale med helse- og omsorgstjenesten i løpet av kort tid. Kartlegging av helsetilstand og russituasjon inngår som del av dette. I samtalen skal innsatte informeres om rus- og overdoseproblematikk, samt informeres om overdoseprosjektet og tilbys deltakelse i dette.

Informasjon om overdosefare og opplæring i hjerte- og lungeredning
Fengselet skal gi innsatte kunnskap om fare for overdose etter løslatelse og kompetanse innen hjerte- og lungeredning. I informasjonen om overdose og livredning inngår også opplæring i bruk av Nalokson nesespray og tilbud om å få med seg Nalokson ved løslatelse. For informasjon om Nalokson, se: https://stoppoverdoser.no/

Løslatelsessamtale
Et av prosjektets mål er at alle deltakere skal ha en oppsummerende samtale med Kriminalomsorgen før løslatelse eller overføring. Samtalen kan gjennomføres av ansatte i Kriminalomsorgen eller i helse- og omsorgstjenesten i fengsel, og skal gjennomføres innen den siste uken før løslatelse.

«Time i hånden»: Konkrete avtaler ved løslatelse
Målet er at den innsatte skal ha en avtale med en kontaktperson innen de første dagene etter løslatelse. Avtalen kan være med frivillige organisasjoner, NAV, kommunen, spesialisthelsetjenesten eller andre.