Om fremtidsplan

(Fra «Straffegjennomføring» av Birgitte Langset Storvik, 2017. Gjengitt med tillatelse fra forfatteren)

Fremtidsplan er betegnelsen på det planarbeidet kriminalomsorgen tilbyr sine innsatte i forbindelse med en målrettet straffegjennomføring. Planen skal nedtegnes systematisk i et dokument. For ansatte er planen et hjelpemiddel for å systematisere veiledningen av innsatte. For innsatte er planen et hjelpemiddel til å formulere behov, ønsker og mål under straffegjennomføringen og i tiden etter løslatelse. Utarbeiding av fremtidsplan er frivillig for innsatte, men det skal tilbys til alle med straffer som gir adgang til prøveløslatelse og domfelte som gjennomfører samfunnsstraff. Varetektsinnsatte bør også tilbys fremtidsplan ved behov og eget ønske.

Kontaktbetjenten har ansvar for samarbeidet med innsatte om fremtidsplanen og skal motivere til utarbeidelse og gjennomføring av den. Det forutsetter også engasjement fra innsatte for å få til en god planprosess. Dokumentet er imidlertid ikke juridisk bindende og mangelfull oppfølging fra innsatte skal i seg selv ikke medføre reaksjon på brudd.
De fleste fengsler har utarbeidet plandokumenter tilpasset lokale forhold, men følgende formalia er vanlig å ha med i en fremtidsplan:

  • Personalia
  • Avtale mellom kriminalomsorgen og innsatte/domfelte – Fullmakt
  • Oversikt over samarbeidspartnere
  • Permisjonsplan

Fremtidsplanen skal inneholde målsetninger innen relevante tilbakeføringstemaer og konkrete tiltak for å nå disse målene. Planen bør inneholde hvem som er ansvarlig for tiltakene, tidsperiode og hvilke samarbeidende aktører som skal involveres. Det er viktig at planen er realistisk, individuelt tilpasset og overførbar til innsattes straffegjennomføringsprogresjon. Planen skal lagres i kriminalomsorgens journalsystem.