Om gjennomføring av straff ved institusjon

Enkelte innsatte kan ha behov for behandling, bo- og/eller arbeidstrening eller annet som ikke tilbys i fengslene. Straffegjennomføringsloven §12 gir mulighet til at innsatte i noen tilfeller kan gjennomføre straffen i en institusjon. Straffen er fortsatt en ubetinget fengselsstraff, selv om den gjennomføres i en institusjon som ikke ligger under kriminalomsorgen. Det er gjerne personer med rusavhengighet, lettere psykiske problemer, atferdsforstyrrelser, tilpasningsproblemer og lignende som gjennomfører slik straff. Overføring til institusjon kan skje når som helst under straffegjennomføringen.

Ofte vil det være mest aktuelt med en overføring på slutten av gjennomføringstiden, for at innsatte skal få en bedre tilbakeføring til samfunnet. Oppholdet skal normalt ikke vare mer enn 12 måneder.
Straffegjennomføring ved heldøgnsopphold i institusjon innvilges kun i særlige tilfeller og forutsetter normalt at kriminalomsorgen selv ikke har et tilbud som imøtekommer domfeltes særlige behov, ved for eksempel programvirksomhet, overføring til overgangsbolig eller lignende.

Ansvaret for oppfølging av domfelte under institusjonsoppholdet er tillagt friomsorgskontoret i det fylket der institusjonen er plassert (dette kan fravikes dersom geografiske forhold tilsier det). Fengselet treffer beslutning om innvilgelse eller avslag på overføring dersom straffegjennomføringen er påbegynt i fengsel. For gjennomføring av hele straffen i institusjon, fatter friomsorgen vedtak om gjennomføring. Regionalt nivå avgjør ved dommer over ti år og for forvaringsdømte.

Kriterier for § 12 soning ved rusbehandlingsinstitusjon

 • Domfelt (ikke varetekt).
 • Den domfelte kan ikke ha tilsvarende tilbud fra kriminalomsorgen.
 • Den domfelte må ha pasientrettigheter og fått plass på rusbehandlingsinstitusjon (plasstilsagn).
 • Den domfelte skal som hovedregel ha påbegynt gjennomføring av straffen i fengsel før overføring til institusjon.
 • Oppholdet på § 12 skal som hovedregel ikke vare utover 12 måneder.
 • Det må være sikkerhetsmessig forsvarlig.

Krav til rusbehandlingsinstitusjonen

 • Institusjonen skal rette seg etter kriminalomsorgens regler og praksis.
 • Institusjonen skal være sikkerhetsmessig forsvarlig, ha tilfredsstillende kontroll, og oppholdet skal ikke miste karakter av straffegjennomføring.
 • Institusjonen skal ha et faglig innhold/opplegg.
 • Døgnkontinuerlig bemanning. Ordninger med hvilende nattevakt godtas.
 • Institusjonen må ligge i Norge.

Informasjon om aktuelle institusjoner kan du finne på Helsenorge.no