Om Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) kan settes som særvilkår ved en betinget dom. ND er et rehabiliteringsprogram, og et alternativ til soning i fengsel.

Dette er tittelen på Dommerpoddens podkast, som handler om soningsformen narkotikaprogram med domstolskontroll. Her får du et innblikk i hva soningsformen innebærer, fra perspektivene til Alf, Merete og Ingunn. Alf Hansen (36) har gjennomført en slik dom. Merete Svartveit er dommer ved ND-senteret i Oslo, og har fulgt Alf hele veien fra rettssak til gjennomført soning. Ingunn Seim er leder ved ND-senteret i Bergen. Vi hører dem i samtale med programleder Ola Berg Lande.

«Det er så og si umulig å være rusmisbruker uten å være kriminell. (…) Jeg visste hva jeg ville, men ikke hvordan jeg skulle komme meg dit. (…) Jeg føler at jeg har fått en ny venn, og at jeg ble sett.» (Alf, 36)

Samtalen berører temaer som oppvekstsvilkår, gjengproblematikk, rusavhengighet, rusbehandling, kriminalitet, gjengangerproblematikk, personundersøkelse, motivasjon, oppfølging, kontinuitet, tverrfaglig samarbeid, ansvarsgrupper og gode relasjoner. Podkasten gir god informasjon om hva som er betydningsfullt for forebygging av kriminalitet, god straffegjennomføring og vellykket rehabilitering og tilbakeføring.

«Ansvarsgruppemøtet hadde stor betydning. Jeg tror mye av suksesskriteriet for Alf var at alle jobbet sammen, i samme retning, til samme tid.» (Merete, dommer ved ND-senteret i Oslo)

Hvem er i målgruppen for Narkotikaprogram med domstolskontroll?
(Nedenfor følger redigert innhold fra ND sin nettplakat)
Målgruppen er rusmiddelavhengige som dømmes for kriminalitet relatert til rusavhengigheten. Vedkommende må ha et erkjent rusproblem og ønske å gjøre en betydelig innsats for å endre livsførsel. Det er en restriktiv praksis for personer som har utøvd vold, og da særlig vold i nære relasjoner. Det er et krav at siktede samtykker til straffereaksjonen, etter å ha fått grundig informasjon fra kriminalomsorgen om hva programmet innebærer.

Hvordan få dom på ND?
Det skal alltid foreligge en personundersøkelse i forkant av mulig dom på ND. Påtalemyndigheten eller retten kan anmode kriminalomsorgen om å utarbeide personundersøkelsen, for å avklare egnethet for ND. Personundersøkelsen er en kartlegging av ulike forhold rundt siktede, med fokus på rusproblematikk og konsekvenser rusbruken har fått på ulike livsområder. Erfaringsmessig bruker kriminalomsorgen cirka 6 uker for å ferdigstille en personundersøkelse. Det gjennomføres flere samtaler med siktede under personundersøkelsen, og det innhentes opplysninger fra kilder som siktede fritar fra taushetsplikten. På bakgrunn av dette, samt opplysninger fra politiet, vurderer kriminalomsorgen om siktede er egnet for ND-programmet. Kriminalomsorgen foreslår også innhold og vilkår for den første fasen i programmet. Dersom siktede er i målgruppen for programmet, kan retten avsi en betinget dom, eller deldom, med vilkår om ND. Retten setter en prøvetid på 2 – 5 år, som også er gjennomføringstid for programmet. Retten foretar en selvstendig vurdering av både målgruppe og egnethet.

Hva innebærer programmet?
ND-programmet skal tilrettelegges individuelt. Kriminalomsorgen forsøker å tilpasse innholdet til domfeltes ulike behov og ønsker. Innholdet kan være knyttet til rusbehandling, utdanning, opplæring, arbeid, fysisk helse, psykisk helse, nettverk, økonomi, fritidsaktiviteter osv. Tiltakene skal være av rehabiliterende og kriminalitetsforebyggende art. Det er en målsetting at domfelte skal ha avtaler og innhold 5 dager i uken.

Gjennomføringen av ND-programmet krever en felles innsats og et forpliktende samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer, herunder kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og opplæringssektoren. Dialog mellom ulike instanser kan være med på å fremme rehabilitering for den enkelte. Det kan også være viktig med dialog med politi og påtalemyndighet under straffegjennomføringen.

Hva kreves av den domfelte under ND-programmet?
Domfelte må engasjere seg, over en lang periode, for å endre livet sitt. Vedkommende har selv hovedansvaret for å endre livsførsel og følge opp de vilkår som fastsettes av dommeren underveis i straffegjennomføringen. Det gjennomføres både hyppig og jevnlig ruskontroll. Domfelte må møte til avtaler, både med kriminalomsorgen og samarbeidspartnere. Kriminalomsorgen kontrollerer at domfelte følger opp fastsatte tiltak.

Domstolskontrollen
Domfelte må møte flere ganger i retten sammen med kriminalomsorgen i løpet av ND-programmet. Dette gjelder ved startmøter, faseoverganger, statusmøter og eventuelle bruddsaker. Det er i utgangspunktet samme dommer som følger domfelte gjennom programmet. Domstolskontrollen blir utøvd gjennom disse rettsmøtene. Dommeren har en viktig kontroll med at den domfelte følger vilkårene i programmet.

Brudd
Dersom domfelte alvorlig eller gjentatt bryter vilkårene for programmet, kan retten ved dom bestemme at straffen helt eller delvis skal avsones i fengsel eller sette ny prøvetid og nye særvilkår. Hvis domfelte begår en straffbar handling i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for begge handlingene eller en særskilt dom for den nye handlingen. Kriminalomsorgen følger opp brudd på særvilkåret, og påtalemyndigheten følger opp brudd som gjelder ny kriminalitet. Dersom domfelte ikke lykkes i å gjennomføre hele programmet, har vedkommende likevel gjerne lagt ned et positivt grunnlag i sin rehabilitering.

Kontakt nærmeste friomsorgskontor eller et av kompetansesentrene for mer informasjon.

ND-senteret i Bergen: 55 33 27 10

ND-senteret i Oslo: 23 10 40 90