Om rusmestringsenhetene

En rusmestringsenhet er en forsterket enhet innenfor et fengsel. Den fungerer som en egen avdeling – spesielt tilrettelagt for innsatte med rusproblemer. Rusmestringsenhetene skal sørge for en god samhandling mellom kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og helsetjenesten i fengsel. Det skal også legges til rette for samhandling mellom kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene ved tilbakeføringen av innsatte til samfunnet.

Spesialisthelsetjenesten skal sikre at den innsatte får innfridd sine pasientrettigheter i et videre behandlingsforløp i institusjon eller poliklinikk etter endt opphold og endt dom. Rusmestringsenheten skal motivere og forberede den rusavhengige til å fortsette en rusbehandling etter fengselsoppholdet. Rehabiliteringen kan fortsette enten ved at innsatte overføres til §12-soning i behandlings- eller omsorgsinstitusjon eller ved at innsatte etter løslatelse får behandling av en ruspoliklinikk ute i samfunnet.

Rusmestringsenheter finnes nå i 13 fengsler. Disse er Ravneberget, Stavanger, Bodø, Bergen, Ullersmo, Bastøy, Trondheim, avdeling Leira, Arendal (avdeling Evje), Indre Østfold (avdeling Trøgstad), Halden, Hustad, Skien og Tromsø. I tillegg til rusmestringsenhetene er det en Stifinneravdeling for kvinner på Bredtveit fengsel og en Stifinneravdeling for menn i Oslo fengsel. Stifinneravdelingene gir tilbud om rehabilitering og behandling av rusavhengige og er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten (TSB), Tyrilistiftelsen og kriminalomsorgen.

Tre nye rusenheter inspirert av «Stifinnermodellen» ble etablert i 2017, i fengslene i Indre Østfold (avdeling Eidsberg), Trondheim og Bjørgvin, i samarbeid mellom kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten (TSB).