Om tilbakeføring

Undersøkelser og rapporter fra blant annet FAFO og SSB viser at mange domfelte og innsatte i norske fengsler har store utfordringer på flere levekårsområder. Svak tilknytning til arbeidslivet, mangelfull utdanning, bostedsløshet, omfattende gjeld, rusavhengighet og helseproblemer er sentrale faktorer i mange domfeltes liv. Når dette hoper seg opp og man står uten ressurser og nettverk til å ta tak i disse utfordringene er det ikke vanskelig å forstå at veien inn- og tilbake til kriminalitet kan være kort.

Gjennomføring av straff i Norge skal skje på en måte som er betryggende for samfunnet, og som motvirker nye straffbare handlinger. Selv om straffegjennomføring naturligvis kan være en stor belastning for de det gjelder kan det også være en arena hvor man får mulighet til å gjøre noe med problemene sine. Kriminalomsorgen har et ansvar for å legge til rette for dette, noe som blant annet er hjemlet i straffegjennomføringslovens §4: «Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet.»

Dette understrekes også i «Redusert tilbakefall til ny kriminalitet – Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017-2021». Strategien sier at redusert tilbakefall til ny kriminalitet er et felles ansvar på tvers av flere sektorer og forvaltningsnivåer. Kriminalomsorgen, samarbeidende etater og kommunene må derfor samordne sine virkemidler bedre og legge til rette for at domfelte kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Tilbakemeldinger fra ansatte i både kriminalomsorgen og våre samarbeidende aktører viser et behov for bedre kommunikasjon og en felles forståelse for hvem som gjør hva i tilbakeføringsarbeidet. Denne nettsiden skal gi informasjon om hvilke tiltak som er tilgjengelig for tilbakeføringsarbeid og bidra til en mer enhetlig forståelse av ansvar- og arbeidsfordeling i tilbakeføringsarbeid, spesielt i samarbeid mellom kriminalomsorgen og andre offentlige aktører. I en konkretisering av dette legges det vekt på de tidligere nevnte innsatsområdene: Bolig, Økonomi, Arbeid og utdanning, Nettverk, Rusavhengighet og Helse.
Tilbakeføringsarbeidet som kriminalomsorgen koordinerer påbegynnes så snart som mulig etter innsettelse. Dette gjelder også gruppen som sitter på varetektskjennelse og som ikke gjennomfører straff som de domfelte. Varetektsinnsatte har ofte behov for å avklaring på de samme områdene som domfelte.