Om tilbakeføring

Undersøkelser og rapporter fra blant annet FAFO og SSB viser at mange domfelte og innsatte i norske fengsler har store utfordringer på flere levekårsområder.

Om rusmestringsenhetene

En rusmestringsenhet er en forsterket enhet innenfor et fengsel. Det fungerer som en egen avdeling – spesielt tilrettelagt for innsatte med rusproblemer.

Om individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP) dersom personene selv ønsker det.

Om fremtidsplan

Fremtidsplan er betegnelsen på det planarbeidet kriminalomsorgen tilbyr sine innsatte i forbindelse med en målrettet straffegjennomføring.

Om ansvarsgrupper i fengsel

Ansvarsgruppe er en tverrfaglig, sammensatt gruppe som består av enkeltpersoner som har forpliktende delansvar for innsatte.