Økonomi

Publisert:
Oppdatert:

En persons økonomiske situasjon har stor innvirkning på muligheten til et godt liv som deltaker i samfunnet. En god økonomisk tilstand er å ha en oversiktlig gjeldssituasjon og forutsigbar inntekt som stemmer overens med utgifter og forbruk.  

Det er ikke uvanlig at personer i fengsel eller under straff kommer inn uten fast arbeidsinntekt. Noen kommer fra kriminelt belastede miljøer med mange penger i omløp, og har lite erfaring med å planlegge utgifter ut fra en vanlig arbeidsinntekt. Dette, i kombinasjon med en eventuell gjeldssituasjon som oppfattes som uhåndterbar, kan føre til en følelse av håpløshet og svekke motivasjonen til å gå fra «svart til hvit» økonomi.  Dermed øker sjansen for at domfelte på nytt involveres i kriminelle handlinger etter løslatelse, og sjansen for vellykket tilbakeføring reduseres.

Det er derfor viktig at tiden under straffegjennomføring benyttes som en sjanse til å forbedre den økonomiske tilstanden. I det følgende gis det en oversikt over tiltak som kan iverksettes for å ta kontroll over gjeldssituasjon og sikre en forutsigbar inntekt ved løslatelse.

Beskrivelse av arbeidsprosesser.

ill-okonomiKartlegging


BRIK-kartlegging
Uansett hvilke områder ved den domfeltes livssituasjon som trenger forbedring, benyttes Behov- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen (BRIK-kartlegging) som utgangspunkt for forbedringsarbeidet. Domfelte skal tilbys en slik kartlegging så tidlig som mulig i straffegjennomføringen. Les mer om BRIK-kartlegging. Videre benyttes informasjonen til å konkretisere tiltak for å bedre den innsattes situasjon. Dette gjøres ved hjelp av en individuell plan, med fremtidsplan, og ansvarsgruppemøter i fengsel.
Les mer om Individuell Plan (IP) på veiviseren.no


Kartlegging i varetekt
Innsatte i varetekt tilbys vanligvis ikke BRIK-kartlegging, men det vil gjennomføres andre typer innkomstsamtaler. Det er svært viktig å kartlegge den økonomiske situasjonen allerede ved innsettelse i varetekt. Det er nødvendig å tidlig stoppe ytelser fra NAV og gi beskjed om eventuelle barnebidrag. Videre ordne med løpende utgifter som husleie, strøm, avslutte abonnementer osv slik at ikke påløper unødvendige gjeldskrav.

ill-okonomiTiltak for å oppnå kontroll på gjeld


Hvis det gjennom kartleggingen kommer frem at den innsatte har gjeldskrav kan det med en gang iverksettes tiltak mot å finne en løsning for nedbetaling.
Røde Kors har laget en veiledningsside om hvordan gjeldsarbeid under fengselsopphold kan foregå. Siden inneholder blant annet filmer for å lære mer om temaet, samt konkrete og nyttige verktøy som «Økonomisk førstehjelp» og «Gjeldsarbeidsboken».

Ta kontroll
Det første steget mot endring i riktig retning er som kjent å anerkjenne at det er et behov i utgangspunktet. Dersom det ikke gjøres noen grep kan gjeldskrav bokstavelig talt bli et voksende problem som sendes videre for å håndteres av tunge aktører som inkassobyråer, Statens Innkrevingssentral og Namsmannen. Det å ta kontroll handler i denne sammenheng om å ta steget fra å ignorere voksende gjeldskrav til å stoppe den negative utviklingen som begynner å løpe når kravene ikke innfris.

Unngå ytterligere gjeldsvekst under fengselsoppholdet
Det er noen ting som bør gjøres med én gang for å unngå at man opparbeider mer gjeld undervegs i fengselsoppholdet. Dette kan innebære å stoppe eventuelle ytelser fra NAV og løpende utgifter som telefonabonnement og diverse medlemskap som treningssenter og underholdningstjenester. NAV bør også kontaktes angående eventuelle barnebidrag, slik at det ikke påløper flere krav.

Skaff oversikt
Hvor mye skyldes til hvem? Helt konkret handler dette om å undersøke hvilke kreditorer som har gjeldskrav. Kreditorer, inkassobyråer og innkrevingssentraler kontaktes for å samle inn gjeldsbrev. Denne informasjonen benyttes deretter for å sette sammen en fullstendig og samlet gjeldsoversikt. Dermed blir det tydelig for den innsatte hvor vedkommende kan starte for å begynne å jobbe med gjelden.

Finn løsning
Når gjeldsoversikten er klar begynner arbeidet med å kontakte kreditorer for å bli enige om en realistisk fremtidig nedbetalingsordning. For veiledning om fremgangsmåte, se Gjeldsarbeid.no. Ved behov for råd og veiledning utover dette kan NAV i kommunen kontaktes for gjeldsrådgivning. De har et lovpålagt ansvar for gjeldsrådgivning overfor sine innbyggere. Det finnes også frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp for håndtering av gjeld, som for eksempel Wayback og Røde Kors.
Et vanlig resultat er at innsatte inngår frivillige nedbetalingsavtaler med kreditorer. Hvis det ikke oppnås enighet kan det være aktuelt å opprette en gjeldsordning via namsmannen.

ill-okonomiTiltak for å sikre forutsigbar inntekt etter løslatelse


En person som får inntekt av sitt arbeid er en selvstendig og deltakende samfunnsborger. Selv om velferdsstaten sørger for at alle borgere som faller utenfor arbeid likevel skal ha økonomisk livsgrunnlag, bør det være et mål å bli så selvgående som situasjonen tillater. Potensielle arbeidsgivere, NAV eller bemanningsbyråer kan kontaktes i forkant av løslatelse for tilbud om arbeid med ordinær lønn. Tiltak for å få domfelte tilbake i jobb kan leses under eget innsatsområde om arbeid og utdanning. Dersom den domfelte av ulike grunner ikke har mulighet til å gå tilbake til jobb, kan NAV kontaktes for veiledning om alternative måter for inntektssikring. En oversikt over former for økonomiske ytelser fra NAV kan leses her. Se også brosjyren «NAV med blikk på kriminalomsorg»

Parallelt må det kontrolleres at alle praktiske ting en fremtidig arbeidsgiver vil trenge på plass, som for eksempel identifikasjonspapirer og en bankkonto. Eventuelle mangler på dette vil hindre personen i å delta i samfunnet på vanlig måte.

Ofte kan det være en overgangsperiode mellom løslatelse og første utbetaling av lønn. Det må derfor sørges for at personen som skal løslates har sikret inntekt i denne perioden. Det vil ofte være i form av økonomisk sosialhjelp til livsopphold fra NAV.

ill-okonomiForberedelse til løslatelse


Gjeld
Sørge for på gjøre avtale med kreditorer om tidspunkt og størrelse på avdrag i en eventuell nedbetalingsavtale. Spesielt viktig ved offentlige krav slik at det ikke uforventet blir trukket fra fremtidig lønnsutbetaling.

Forutsigbar inntekt
Sørge for inntekt i overgangsperiode mellom løslatelse og første utbetaling av for eksempel lønn. Som regel vil det si økonomisk sosialhjelp til livsopphold til NAV

Tips og råd

  • I følge Røde kors Nettverk etter soning har «alle» innsatte gjeldsproblemer, og gjeld/økonomi er en av de største bekymringene før løslatelse: 85 % av innsatte i fengsel har økonomiske problemer. To av tre hadde ikke jobb ved innsettelse. Fire av ti har ikke nok penger til å klare seg når de slipper ut. Kilder: Fafo-rapport (2004), SSB-rapport (2014) og undersøkelse fra Nettverk etter soning
  • Å slite med uhåndtert gjeld eller dårlig råd berører selve livsgrunnlaget og er grobunn for psykisk og fysisk uhelse. Husk at det kan kreve mye støtte for å ta tak i denne problematikken. Les mer
  • Domfelte kan skylde penger i et kriminelt nettverk. Det kan være alvorlig hinder for å bryte ut av kriminalitet. Det offentlige har ingen ordning for hjelp til dette. Domfelte kjenner egen situasjon og må håndtere den. Det er viktig å ha åpenhet om denne gjelden. Det kan i noen tilfeller være en ide å samarbeide med politiet om exit- løsninger dersom man har gjeld til kriminelle nettverk man ønsker å bryte ut av.
  • Økonomi handler også om holdninger. Noen domfelte kan være vant med store pengesummer i omløp og manglende erfaring med budsjett, planlegging av innkjøp, sparing og lignende. Det finnes ulike tilbud om hverdagsøkonomi ved fengsels og friomsorgskontor, arrangert av kriminalomsorgen, skolen eller andre organisasjoner som Røde kors, Wayback ol.  Samtaler rundt alminnelig hverdagsøkonomi kan være med på å motivere til å innstille seg på gå fra «svart til hvit» økonomi
  • Wayback anslår at nesten 1/3 av deres løslatte mangler identifikasjonsbevis ved løslatelse, en alvorlig barriere mot å ha en vanlig økonomi. I Norge gjelder pass, førerkort og bankkort med bilde som gyldig legitimasjon, I 2021 ble det også innført nasjonalt ID-kort. Dersom innsatte ikke kan få pass på grunn av restriksjoner i passloven, kan i noen tilfeller nasjonalt ID-kort uten reiserett være en mulighet. Se politiets nettsider. Under fengselsopphold kan fengselsbetjent stadfeste innsattes identitet overfor passkontoret. Pass og ID-kort koster penger, innsatte kan søke NAV dersom hen er ubemidlet.
  • Dersom noen opplever store vanskeligheter med å disponere egen økonomi kan man undersøke mulighet for frivillig forvaltning hos NAV kontoret i den aktuelle kommunen. Det betyr at vedkommende etter avtale overlater helt eller delvis til det offentlige å disponere sin økonomi, slik at man er sikker på å ha dekning av nødvendig livsopphold og andre forpliktelser.
  • I noen tilfeller hvis det er tydelig at en person er ute av stand til selv å ivareta sin personlige økonomi, kan det være nødvendig å opprette en økonomisk verge. Det er fylkesmannen som oppretter vergemål og oppnevner en verge. Les mer her.

Nyttige lenker