Om siden

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at innsatte og domfelte kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Denne nettsiden er ment som et verktøy hvor Kriminalomsorgens ansatte, dens samarbeidspartnere, innsatte, domfelte og pårørende kan finne relevant informasjon om tilbakeføring. I tillegg til å være en kunnskapsbase, skal den fungere som en portal hvor man kan lenke seg videre til relevante aktører som kan bistå med tilbakeføringsarbeid. Med tilbakeføringsarbeid menes arbeid som skal legge til rette for at domfelte og innsatte på best mulig måte skal kunne tilpasse seg samfunnet etter endt straffegjennomføring. Det legges vekt på innsatsområdene bolig, økonomi, arbeid/utdanning, rusavhengighet, helse og nettverk.