Om siden

Når en person skal tilbake til det sivile liv etter gjennomført straff er det ofte nødvendig med innsats fra mange personer og sektorer. Det er en kompleks oppgave å få til et godt samarbeid, god informasjon kan gjøre det enklere.

Denne nettsiden er utviklet som et verktøy hvor kriminalomsorgens ansatte, samarbeidspartnere, innsatte, domfelte og pårørende kan finne relevant informasjon om tilbakeføring. I tillegg til å være en kunnskapsbase, skal den fungere som en portal hvor man kan lenke seg videre til relevante aktører som kan bistå med tilbakeføringsarbeid.

Forsiden er inndelt i innsatsområdene bolig, økonomi, arbeid/utdanning, rusavhengighet, helse og nettverk. Under hvert innsatsområde finnes informasjon om hvordan man kan jobbe undervegs  i straffegjennomføringen og oversikt over muligheter og ressurser både i kriminalomsorgen og i kommune, offentlig og frivillig sektor

Nettsiden er initiert og finansiert gjennom «Bolig for velferd»-samarbeidet og er en del av plattformen  www.veiviseren.no.  «Bolig for velferd» er et samarbeid mellom Husbanken, Bufdir, Arbeids-og velferdsdirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, IMDI og Helsedirektoratet.

Geelmuyden Kiese har utformet nettsidens grafiske profil. 

Innholdet på nettsiden er utviklet i nært samarbeid mellom Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), praksisfeltet i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere i offentlig og frivillig sektor. Faktiske opplysninger er kvalitetssikret på direktoratsnivå før lansering.

En redaksjon med medlemmer fra KRUS og Kriminalomsorgsdirektoratet har ansvar for videreutvikling og vedlikehold av innholdet. Det er ønskelig med innspill fra nettsidens brukere for å gjøre den nyttig, og redaksjonen kan kontaktes ved å klikke på «kontakt oss»