Rundskriv om sosiale tjenester

Rundskrivet er et grunnleggende dokument for alle som utfører oppgaver etter loven. Det er skrevet særlig med tanke på å gi NAV-veileder god støtte og veiledning i det daglige arbeidet.

Rundskriv om barneansvarlig

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har sendt ut et rundskriv hvor det gis retningslinjer for de barneansvarliges arbeid.

Veileder for konfliktråd i fengsel

Veilederen gir råd og tips ved etablering og gjennomføring av konfliktarbeid i fengsler og gir god kunnskap om forskning som er gjort på området.

Veileder for rusmestringsenheter

Veilederen er utarbeidet for å gi tydelige organisatoriske og faglige rammer og praktiske råd for arbeidet i rusmestringsenhetene.