Følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester

Publisert av:
FAFO
Utgivingsår:
2017

Kort om publikasjonen

I denne rapporten presenteres resultatene fra en følgeevaluering av hvordan innsattes rett til NAV-tjenester ivaretas i norske fengsler. Den overordnede problemstillingen for følgeevalueringen er: I hvilken grad og på hvilken måte ivaretas innsattes rett til NAV-tjenester?

Evalueringen har utgangspunkt i samarbeidsavtalen som ble inngått mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten i oktober 2014. Denne avtalen hadde som hensikt nettopp å styrke samarbeidet og øke tilgangen til NAV-tjenester for innsatte. For å følge opp avtalen er det utarbeidet retningslinjer for NAV-veileder i fengsel, og kriminalomsorgen har utarbeidet retningslinjer for samarbeid med NAV i fengslene. Evalueringen har sett nærmere på hvordan disse sentrale føringene følges lokalt, og hvilken betydning de eventuelt har for innsattes tilgang til tjenester i fengsel, samarbeid og ansvars- og oppgavefordeling mellom ulike aktører involvert i tilbakeføringsarbeidet i fengsel. Forskningsprosjektet NAV i fengsel ble startet opp høsten 2015 og pågikk i to år fram til oktober 2017.

(fra rapporten)