Rundskriv om barneansvarlig

Publisert av:
Kriminalomsorgsdirektoratet
Utgivingsår:
2015

Kort om publikasjonen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har sendt ut et rundskriv hvor det gis retningslinjer for de barneansvarliges arbeid.
Målgruppen for barneansvarliges arbeid er først og fremst barn av innsatte og domfelte, men også andre nærstående barn som vil kunne bli berørt av fengsling og straffegjennomføring. Dette kan for eksempel være i form av å komme på besøk i fengsel eller ved at de oppholder seg i boligen til domfelte som gjennomfører straff i samfunnet.
Barneansvarlig i kriminalomsorgens enheter skal ha en koordinerende funksjon, for å sikre at hele enheten ivaretar barneperspektivet i tråd med regelverket. Det er derfor ikke nødvendigvis den barneansvarlige selv som ivaretar hver enkelt av de ulike oppgave relatert til barn, men vedkommende skal ha et overordnet perspektiv og være en pådriver for dette arbeidet internt på enheten.

(fra kriminalomsorgen.no)