Rundskriv om sosiale tjenester

Publisert av:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Utgivingsår:
2012 (oppdatert 2018)

Kort om publikasjonen

Rundskrivet er et grunnleggende dokument for alle som utfører oppgaver etter loven. Det er skrevet særlig med tanke på å gi NAV-veileder god støtte og veiledning i det daglige arbeidet. Det gir føringer for ansvaret og oppgavene kommunen og NAV-leder har etter loven og lovtolkningen fylkesmennene skal legge til grunn som klageorgan og tilsynsmyndighet. Rundskrivet er også en informasjonskilde for NAV-kontorets samarbeidspartnere og andre instanser som jobber opp mot dette velferdsområdet, og ikke minst for mottakere av tjenester etter loven.

Rundskrivets oppbygging er at den enkelte lovbestemmelse står først, så forskrifter hvis det er gitt, og deretter merknader til bestemmelsen og forskriftene. Lovbestemmelsen, eventuelle forskrifter og merknader må derfor ses i sammenheng for å få full forståelse av bestemmelsen.

(fra rundskrivet)

Finnes under: Personer i bolig med heldøgns omsorgstjenester eller institusjon, herunder fengsel