Veileder for rusmestringsenheter

Publisert av:
Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen
Utgivingsår:
2016

Kort om publikasjonen

Veilederen er utarbeidet for å gi tydelige organisatoriske og faglige rammer og praktiske råd for arbeidet i rusmestringsenhetene. Et viktig formål med veilederen har vært å etablere en mer enhetlig praksis for arbeidet i enhetene. Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet.

(fra veilederen)